عضویت شما در اپلیکیشن فوتبالیش با موفقیت انجام شد
. شماره موبایل شما در قرعه کشی 500 میلیون ریال جایزه نقدی ثبت شد.
شماره موبایل وارد نشده است. شماره موبایل وارد شده معتبر نیست. کد فعالسازی وارد نشده است.